12032451_887127068038211_204674867_n_15 BŪDAI PANAIKINTI VYNO DĖMES
Raudonas vynas įsige­ria į plu­oštą, jei dėmė ilgesnį laiką paliekama ant audinio, o jei dar pakaiti­nama džiovyk­lėje, tada ji lieka amži­ams – išimti nebeį­manoma. Todėl visų pirma reikia „iškelti“ raudoną vyną iš plu­ošto ir jį sug­erti. Šveisti ir grandyti jokiu būdu negal­ima. Ide­ali­au­sia imtis darbo iškart, kai tik išliejote vyną:
1. Pat­apšnokite dėmę popieriniu rankšlu­osčiu, kad jis sug­ertų kuo dau­giau vyno.
2. Netrinkite jos!
3. Likusią dėmę ištep­kite val­o­muoju skysčiu (toliau pateiki­ame kelis vari­antus, kaip namų sąly­gomis tai pasigam­inti). Sudrėk­inti suteptą vietą labai svarbu – kad vyno pig­men­tai neįsigertų į plu­oštą. Val­o­mojo skysčio pasirinki­mas prik­lauso nuo to, ant ko išsiliejo vynas – ar tai sofa, kil­i­mas, marškiniai, o gal staltiesė
Seni­au­sios ir paprasči­au­sios priemonės yra pir­mos dvi:
1. Druska Negailė­dami užberkite jos ant dėmės, leiskite išdžiūti, išskalaukite šaltu van­de­niu ir valik­liu / val­go­mąja soda – ir dėmės kaip nebūta. Arba užberkite ant dėmės saują druskos, eikite miegoti, o ryte dėmę leng­vai išvalysite. Druska ste­buk­lin­gai sug­e­ria raudoną vyną. Tai puikus ir gre­itas sprendi­mas, tačiau jis ne visada veiksmin­gas visoms dėmėms. Vis dėlto druska nepak­enks. Per naktį ji sumažina dėmę, ir ryte ją būna lengviau visiškai pašal­inti.
2. Gazuo­tas van­duo Šis būdas veikia ir šviežias, ir jau išdžiūvu­sias dėmes. Įdomu tai, kad dėmės išnyk­sta neprik­lau­so­mai nuo to, ar van­duo su bur­bu­liukais, ar jau išsi­vadėjęs. Be to, ir šiuo atveju galite pasitelkti ir druską. Druskos tir­palo poveikis sustiprėja, visų pirma ant dėmės užpy­lus gazuoto van­dens. Kar­tais užtenka vien gazuoto van­dens, o kar­tais reikia abiejų priemonių.
Stipriai veikiančios nam­inės valymo priemonės nuo dėmių:
3. Indų plovimo skys­tis su van­de­nilio per­oksidu Galite pasidaryti mišinį iš (apytikriai) 3 dalių van­de­nilio per­oksido ir vienos dalies indų plovimo skysčio. Tokio kiekio pakanka išimti dėmę, pavyzdžiui, iš medvil­ninių kel­nių ir baltų medvil­ninių marškinių, net jei rūbai prag­ulėjo su dėme apie savaitę. Užpilkite ant dėmės šio mišinio ir palikite, kad įsigertų. Nereikia nei trinti, nei šveisti, tik laukti. Taigi van­de­nilio per­oksido ir indų plovimo skysčio mišinys, ko gero, yra pop­u­liari­au­sia ir patikimi­au­sia nam­inė priemonė. Pro­por­ci­jos skiri­asi nuo 1:1 iki 3:1, tačiau priemonė veiksmin­gai pašalina raudono vyno dėmes visų pirma dėl to, kad van­de­nilio per­oksi­das iške­lia pig­mentą iš plu­ošto, be to, suardo raudoną spalvą. Dau­guma pra­moninių valik­lių yra pagrįsti būtent šiuo mišiniu.
4. Val­go­moji soda su actu Sug­erkite kiek įmanoma dau­giau vyno popierini­ais rankšlu­osči­ais. Užberkite ant dėmės šiek tiek val­go­mo­sios sodos – dėmė iš raudonos virs blyškiai pilka. Tačiau neberkite per daug. Suvil­gykite šlu­ostę acte, pava­lykite dėmę, palikite išdžiūti ir likučius susi­ur­bkite dulkių siur­bliu. Štai ir viskas – dėmės neliko! Tik būkite atidūs – pasitelk­dami šį būdą niekada nenau­dokite gazuoto van­dens ar druskos.
5. Per­li­eti aud­inį labai karštu van­de­niu Ištieskite aud­inį su dėme virš dubens ir pilkite ant dėmės kone ver­dantį van­denį. Dėmė išnyk­sta tiesiog akyse. Tik derėtų nepamiršti, kad ši priemonė veiksminga tik jei audinys gana tvir­tas ir atsparus (pavyzdžiui, balta medvilnė ar lin­inė staltiesė). Taip, ši priemonė – ver­dan­tis van­duo – labai netikėta, tačiau ji visiškai nesik­erta su logika ir turėtų būti veiksminga, jei vynas išsiliejo ant staltiesės, drabužių ar kito tvirto audinio, kurį gal­ima išti­esti virš dubens. Papras­tai vynas ir išsilieja ant staltiesių, tad, ko gero, tai geri­au­sia pir­moji pagalba.

13872440_527434627446553_1719653668_n